SZKOLNY KONKURS PATRIOTYCZNY – ZRÓB LAPBOOKA!

SZKOLNY KONKURS – ZRÓB LAPBOOKA O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ „Polska- moja Ojczyzna”

REGULAMIN KONKURSU na lapbooka „Polska- moja Ojczyzna”

1. Celem konkursu jest :

● promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu;

● kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa;

● zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową;

● pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji;

● wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych;

● pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny;

2. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII naszej szkoły;

3. Przebieg konkursu:

● prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowe wraz z Organizatorem;

● warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie lapbooka związanego z tematem;

● komisja oceniać będzie:

✔ zawartość merytoryczną

✔ zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu

✔ pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu

✔ formę estetyczną pracy

✔ samodzielność wykonania

Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.

Do każdej pracy powinna być załączona metryczka zawierająca następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

4. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać u p. B. Gryboś lub u Wychowawcy do dnia 15 listopada 2023roku.

5. Postanowienia końcowe:

● Oddając pracę konkursową, autor zgadza się na upublicznienie jej na stronie internetowej;

● Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin;

● Prace nie będą zwracane;

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE-

Organizator Barbara Gryboś