22 kwietnia (8)

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/2021

Dyrektora   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach

z dnia 23 kwietnia  2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach

 

Na podstawie rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządza się, co następuje:

§1.

  1. Przedłuża się na czas oznaczony ograniczenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stróżach w okresie od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania SP w Stróżach w klasach IV – VIII są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. W klasach I – III nauka odbywa się w systemie hybrydowym. Harmonogram zajęć stanowi załącznik do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                  Piotr Nowak

Dyrektor ZSP w Stróżach