22 kwietnia (6)

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8/2021

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach

z dnia 9 kwietnia  2021 r.

w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia zajęć w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

w Stróżach

Na podstawie rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Przedłuża się na czas oznaczony ograniczenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stróżach w okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania ZSP w Stróżach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                  Piotr Nowak

Dyrektor ZSP w Stróżach