22 kwietnia (5)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Stróżach

Zarządzenie Nr 7/2021

Dyrektora   

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach

z dnia 26 marca  2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Stróżach

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządza się, co następuje:

§1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Samorządowego w Stróżach w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Samorządowego w Stróżach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.