22 kwietnia

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W STRÓŻACH

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Stróżach

Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.
 2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 § 2.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut.
 2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
 4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

§ 3.

 1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć:
  • zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
  • nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
  • weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformach i Office 365.

 § 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Stróżach.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.